Souhlas se zpracováním
osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že:

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Anordys s.r.o., IČ: 24293458, se sídlem, Ruská 786/64, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen: „Správce”) a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké osobní údaje o mě budou zpracovávány?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty. V souvislosti s vytvořením uživatelského účtu, či odběru newsletteru. Zejména budou evidovány: uživatelské jméno, jméno a příjmení, e-mail, Kontaktní a/nebo doručovací adresa, případně fakturační adresa, Informace o podnikateli/nepodnikateli (IČO a DIČ u podnikatele), telefonní číslo, případně IP adresa, vybraný produkt, včetně souvisejících údajů, způsob úhrady a frekvence úhrady.

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání výběru z článků, dále za účelem zařazení do databáze správce pro účely přímého marketingu – zasílání informací o nových produktech a službách správce. Osobní údaje můžeme rovněž využít k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti týkajících se správcem provozovaných médií, jiných jeho výrobků a služeb a jednak výrobků a služeb třetích stran, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Vámi uvedenou.

Na jakém právním základu mé osobní údaje zpracováváte?

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů rovněž tyto předpisy.

Jak dlouho budete mé osobní údaje zpracovávat?

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (tedy po dobu poskytování služby výběru zpráv/newsletteru) a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Můžete kdykoliv využít některého ze svých níže popsaných práv. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Kdo bude mít přístup k mým osobním údajům?

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. Partneři, kterým Vaše data svěřujeme, jsou rovněž schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Těmito osobami mohou být zejména lidé zajišťující rozesílání newsletterů, kteří však budou mít přístup k těmto údajům jen v nezbytně nutném rozsahu.

Jaké mám práva?

Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí údajů označených jako povinné Vám však nebudeme moci naši službu poskytnout.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

  • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
  • požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné,
  • požadovat výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech,
  • požadovat omezení zpracování údajů,
  • získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci,
  • máte právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
Jak mohu souhlas odvolat?

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat zaslání e-mailové zprávy na adresu: nebojse@skialpuj.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (například pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jak Vás mohu kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva, nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: nebojse@skialpuj.cz. Požadavek je rovněž možné řešit korespondenční cestou na sídlo správce: Anordys s.r.o., Ruská 786/64, 101 00 Praha 10 – Vršovice

Abychom si mohli ověřit Vaši identitu, můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Další důležité informace o zpracování osobních údajů naší společností najdete v dokumentu Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

Partneři projektu